بایگانی برچسب‌ها: تورم

واکنش امام نقی به گرانی ها !

ابوشاکی نزد امام آمد و گفت : یا نقی ! گرانی بیداد می کند ، آمار بیکاری افزایش یافته ، فقر و اعتیاد همه گیر شده است ، مردم سامرا به روزمرگی افتاده اند ، جوانان آه ندارند که با ناله سودا کنند ، آمار ازدواج کاهش یافته ، آمار ….

ناگهان صدای ابوشاکی خاموش شد و امام نقی که از ذوالنقارش خون می چکید زیر لب با خونسردی گفت : مردک ملعون چقدر غر می زد ! بابا صد دفعه گفتم اینقدر کشش ندید ، کشش ندید دیگه!

Advertisements

دلخوش به این مقدار نباشید … !

دلخوش به این مقدار نباشید که فقط گرانی می آوریم، قبضِ برق و آب را هزار برابر می‌کنیم، دزدی و اختلاس را بطور گسترده سازماندهی می‌کنیم. نا امنی ایجاد می کنیم. فقر را به همه جا می کشانیم. تجاوز ها را گروهی می کنیم. بیکاری را همه گیر می کنیم. اعتیاد را همگانی می‌کنیم
دلخوش به این ها هم نباشید،ما شما را به درجه حیوانیت ‌ می رسانیم !