بایگانی ماهانه: ژانویه 2013

عمام نقی و عمام خمینی !

از نقی (ق) پرسیدند: فرق میان جدت رسولولا و نواده ات خمینی در چیست؟ فرمود: این یکی پس از سی سال دستش رو شد، آن یکی بعد از ۱۴۰۰ سال هنوز دستش رو نشده!!!!

***************************************************************************

روزی اصحاب نقی‌ از نقی پرسیدند: آیا مایل بودید در دوران انقلاب اسلامی به جای خمینی به امامت می‌‌رسیدید؟

نقی‌ فرمود: نه.

پرسیدند : چرا یا نقی‌.

ایشان فرمودند: آیا می دانید بعد از انقلاب اسلامی چه بر سر نزدیکان خمینی آمد؟

اصحاب گفتند: بلی.

نقی‌ فرمود : پس خفه خون بگیرید و به کارتان برسید.

پس اصحاب خاموش شدند و به ایشان انگور تعارف کردند!