بایگانی ماهانه: اوت 2012

من به مقدسات تو توهین می کنم !

من به دینی که زن را از بیضه ی چپ مرد کمتر می داند توهین می کنم

من به دینی که دستور سر بریدن مخالفانش را می دهد توهین می کنم

من به دینی که مخالفان اسلام را نجس می داند توهین می کنم

من به دینی که اجازه ی غنیمت گرفتن زنان را می دهد توهین می کنم

من به دینی که چند همسری را رواج می دهد توهین می کنم

من به دینی که فرمان قطع انگشت و دست و پا را می دهد توهین می کنم

من به دینی که دختر 9 ساله را آماده سکس می داند توهین می کنم

من به دینی که فرمان جنگ با غیرمسلمانان را می دهد توهین می کنم

من به دینی که تهدید به شکنجه سوزانده شدن در آتش می کند توهین می کنم

من به دینی که اعراب مهاجم با جمله به کشورم رواجش دادند توهین می کنم

من به دینی که زن را کالا فرض می کند و او را ناقص العقل می داند توهین می کنم

من توهین را از ابراهیمی یاد گرفتم که تبر برداشت و بت هایی را که برای مردم مقدس بودند شکست